با تیم مسافرتی سفر تو شیراز سفری امن و به یاد ماندنی را برای خود و عزیزانتان به یادگار بگذارید. .

بند امیر

بندامیر ، (بند عضدی )، پلْ بندی بر رودخانه کُر (منزل مبله) در جنوب خاوریِ مرودشتِ فارس است.

بندامیر ، (بند عضدی )، پلْ بندی بر رودخانه کُر (منزل مبله) در جنوب خاوریِ مرودشتِ فارس است (منزل مبله در شیراز)  که نام این بند از نام امیر عضدالدولة دیلمی گرفته شده (مبله اصفهان) است که بنابر روایت مشهوری، (منزل مبله) در سال 365 به ساخت آن فرمان داد، اما (منزل مبله در شیراز)  براساس روایتی دیگر شخصی به نام امیر (منزل مبله) آن را به فرمان عضدالدوله ساخته (مبله اصفهان) است . مقدسی ، معاصر عضدالدوله ، این بند (منزل مبله در شیراز) را از عجایب فارس دانسته است  (مبله اصفهان)زیرا دو سوی پشتِ بند که دریاچه ای از آب جمع شده است (منزل مبله)، ده دستگاه چرخاب وجود دارد (منزل مبله در شیراز) که زیر هر یک آسیابی سوار شده است ، و آب سد (منزل مبله) از طریق کاریزها سیصد روستا را در منطقه آبیاری می کند. (مبله اصفهان) به نوشتة ابن بلخی (منزل مبله در شیراز) در سده ششم برای ساخت این بند، هزینة بسیاری صرف شد و با سنگ و ساروج آن را آن (منزل مبله) چنان محکم ساختند (منزل مبله در شیراز) که حتی آهن (مبله اصفهان) برآن اثر نداشت. بعد از دو قرن بعد، (منزل مبله) حمدالله مستوفی بندامیر (منزل مبله در شیراز) را از «عمارات عالیة جهان » و عظیمتر از سدّ شاپور  دانسته است. (منزل مبله) بندامیر در ظاهر تا قرن یازدهم وضع مناسبی داشته ، تا آن جا که شوشتری  (مبله اصفهان) به نقل از علاّ مة دوانی در رسالة عرض لشکر، از آن (منزل مبله در شیراز) به عنوان کوهی در میان دریایی و جزیره ای در میان بحری یاد کرده است . تامس مور ، شاعر ایرلندی ، در یکی (مبله اصفهان) از شعر های خود، مناظر اطراف بندامیر و زیباییهای آن را ستوده است. (منزل مبله در شیراز) اما کلودیوس ریچ در 1237 آن را ویران وصف کرده است.  روستایی که به همین نام در حاشیة (منزل مبله) غربی بند واقع شده است، (منزل مبله در شیراز) از اوایل قرن سیزدهم وجود داشته (مبله اصفهان) است .در طول دوران  نیز این بند بارها تخریب (مبله اصفهان) و ترمیم شد،آانگونکه (منزل مبله در شیراز) فسائی در دهة نخست قرن چهاردهم نوشته است که «گاهی از کنارة این بند رخنه شود و مبالغی وجه (منزل مبله) نقد و چندین هزار عمله از دهات (مبله اصفهان) جمع نموده تا این رخنه را سدّ کنند» . گزارش فرصت که در 1311 بند امیر را دیده و تصویر آن (منزل مبله) را نیز در کتاب (مبله اصفهان) خود کشیده، نشان از آبادانی (منزل مبله در شیراز) بند در آن سالها (منزل مبله)  دارد. در دوره پهلوی پل بند امیر آسیب های (مبله اصفهان) فراوان دیده است  (منزل مبله) و بخش عمدة طاق ششم (منزل مبله) آن فروریخت . در سالهای 1349 هجری شمسی به بعد (منزل مبله در شیراز) تعمیرات اصلی بندامیر (منزل مبله) آغاز شد. طاق نهرگاوشیر (مبله اصفهان) که درسالهای اوایل پیروزی انقلاب اسلامی (منزل مبله در شیراز) صدمات بسیاری (منزل مبله) دیده بود، (مبله اصفهان) در1375تا1366 هجری شمسی مرمت گشت.


بند امیر

شیراز مبله,مبله شیراز,منزل مبله شیراز,منزل مبله در شیراز,اجاره منزل مبله در شیراز,باغ مبله شیراز,باغ مبله در شیراز,اجاره باغ مبله در شیراز,آپارتمان مبله شیراز,آپارتمان مبله در شیراز,اجاره آپارتمان مبله در شیراز,هتل آپارتمان مبله شیراز,هتل آپارتمان مبله در شیراز,اجاره هتل آپارتمان مبله در شیراز,سوئیت مبله شیراز,سوئیت مبله در شیراز,اجاره سوئیت مبله در شیراز,سوییت مبله شیراز,سوییت مبله در شیراز,اجاره سوییت مبله در شیراز,منزل دربست شیراز,منزل دربست در شیراز,اجاره منزل دربست در شیراز,ویلا باغ مبله شیراز,ویلا باغ مبله در شیراز,اجاره ویلا باغ مبله در شیراز,هتل آپارتمان شیراز,هتل آپارتمان در شیراز,مبله شیراز,منزل مبله,آپارتمان مبله,سوئیت مبله,سوییت مبله,خانه مبله,باغ مبله,هتل آپارتمان,اجاره هتل شیراز,اجاره هتل در شیراز,اجاره هتل آپارتمان در شیراز,سفر به شیراز,سفر به شهر شیراز

پیگیری / جستجو