با تیم مسافرتی سفر تو شیراز سفری امن و به یاد ماندنی را برای خود و عزیزانتان به یادگار بگذارید. .

خانه دهدشتی

قدمت خانه (اجاره باغ در عید) دهدشتی به دوره قاجار برمی گردد.

قدمت خانه (اجاره باغ در عید) دهدشتی به دوره قاجار برمی گردد.این بنا (اجاره منزل مبله در عید) در خیابان چهارباغ پائین، (اجاره باغ در نوروز) کوچه جهان نما، بن بست سپه شهر اصفهان واقع شده است. فضاهای (اجاره باغ در نوروز) خانه در چهار سمت حیاط (اجاره باغ در عید) نسبتا بزرگ مستطیل شکلی قرار گرفته اند. مهمترین بخش خانه در قسمت شمالی حیاط قرار دارد. این (اجاره باغ در نوروز) بخش شامل یک تالار در میانه و دو اتاق (اجاره باغ در عید) سه دری در دو طرف آن است. دو ایوانچه مقابل اتاق های گوشوار و دو اتاق در  پشت آن ها و هم (اجاره منزل مبله در عید) چنین شاه نشینی در پشت تالار وجود دارد. (اجاره باغ در عید) فضاهای یاد شده توسط درهای چوبی به یکدیگر راه دارند و بدین (اجاره باغ در نوروز) ترتیب فضای (اجاره منزل مبله در عید) بزرگی از ترکیب چند فضای متنوع  ایجاد می شود. (اجاره باغ در عید) تالار میانه این جبهه دارای ارسی زیبایی به سمت حیاط است.  یک حوض کوچک نیز  در مقابل این (اجاره باغ در عید) تالار قرار گرفته که (اجاره باغ در نوروز) انعکاس تصویر ارسی رنگین تالار در آن منظره زیبایی (اجاره باغ در نوروز) را پدید می آورد. قسمت (اجاره منزل مبله در عید) جنوبی خانه از سه اتاق (اجاره باغ در عید) سه دری تشکیل شده است. ولی تقسیمات نمای آن مشابه با بخش مقابل است. بین این سه اتاق دو دالان قرار گرفته است، که یکی به خانه مجاور راه می یابد و ورود به خانه از طریق دالان دیگر میسر (اجاره باغ در نوروز) می شود. فضای (اجاره باغ در عید) ورودی دارای هشتی (اجاره باغ در عید) مشترکی با خانه مجاور بوده که در حال حاضر تخریب شده است. (اجاره باغ در نوروز) مجموعه (اجاره منزل مبله در عید) قسمت های غربی از یک اتاق پنج دری، دو اتاق سه دری طرفین و دالانهای (اجاره باغ در عید) میان آن ها تشکیل شده است. ایوان ستون دار مقابل (اجاره باغ در نوروز) اتاق پنج دری و ایوانچه های مقابل اتاق های سه دری با یکدیگر پیوسته بوده بدین ترتیب مانند رواقی همه ی این  قسمت (اجاره باغ در عید) را می پیمایند. (اجاره منزل مبله در عید) حوضخانه، مطبخ و یک حیاط خلوت در (اجاره باغ در نوروز) پشت اتاق های سه دری و پنج دری وجود دارند، و یکی از دالانهای این بخش به حوضخانه راه می یابد. (اجاره باغ در عید) حوضخانه با فضای مطبخ نیز ارتباط دارد و مطبخ به (اجاره منزل مبله در عید) یک حیاط خلوت کوچک (اجاره باغ در نوروز) دسترسی دارد. قسمت شرقی (اجاره باغ در عید) خانه دو اتاق سه دری کوچک در دو طرف و یک ایوان ستون دار کم عمق در میانه دارد. ستونهای چوبی ایوان مانند (اجاره منزل مبله در عید) ستون های ایوان (اجاره باغ در عید) قسمت غربی دارای (اجاره باغ در عید) تزیینات گچبری در پایه (اجاره منزل مبله در عید) و سرستون (اجاره باغ در نوروز) هستند.


خانه دهدشتی

شیراز مبله,مبله شیراز,منزل مبله شیراز,منزل مبله در شیراز,اجاره منزل مبله در شیراز,باغ مبله شیراز,باغ مبله در شیراز,اجاره باغ مبله در شیراز,آپارتمان مبله شیراز,آپارتمان مبله در شیراز,اجاره آپارتمان مبله در شیراز,هتل آپارتمان مبله شیراز,هتل آپارتمان مبله در شیراز,اجاره هتل آپارتمان مبله در شیراز,سوئیت مبله شیراز,سوئیت مبله در شیراز,اجاره سوئیت مبله در شیراز,سوییت مبله شیراز,سوییت مبله در شیراز,اجاره سوییت مبله در شیراز,منزل دربست شیراز,منزل دربست در شیراز,اجاره منزل دربست در شیراز,ویلا باغ مبله شیراز,ویلا باغ مبله در شیراز,اجاره ویلا باغ مبله در شیراز,هتل آپارتمان شیراز,هتل آپارتمان در شیراز,مبله شیراز,منزل مبله,آپارتمان مبله,سوئیت مبله,سوییت مبله,خانه مبله,باغ مبله,هتل آپارتمان,اجاره هتل شیراز,اجاره هتل در شیراز,اجاره هتل آپارتمان در شیراز,سفر به شیراز,سفر به شهر شیراز

پیگیری / جستجو